Python cơ bản 06.01 String khi nào dùng nháy đơn, nháy kép, 3 nháy

Học Tập -